Hierbij nodigen wij onze leden en belangstellenden van harte uit om onze jaarvergadering
bij te wonen op donderdag 13 april 2023 om 19:45 uur.
Locatie:  “De Rozenborg/Borgmeren” Hoofdweg 34 te Scharmer.

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Gedenken overledenen
 3. Notulen jaarvergadering 2022
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststellen contributie 2023
 9. Bestuursverkiezing /voortzetting huidig bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Deze agenda ligt ook ter inzage tijdens de vergadering.
Na afloop bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Kijk verder op onze website voor meer informatie en contacten.