Algemene jaarvergadering 2016

Begrafenis- en Crematievereniging “Harkstede-Scharmer”
Het bestuur nodigt u hartelijk uit om deze jaarvergadering bij te wonen op:
Woensdag 6 april 2016
Aanvang 20.00 in “De Zwaaikom” te Harkstede

 

AGENDA:

 •  Opening
 •  Gedenken overledenen
 •  Notulen
 •  Ingekomen stukken
 •  Jaarverslag secretaris
 •  Jaarverslag penningmeester
 •  Verslag kascommissie
 •  Benoeming kascommissie
 •  Vaststelling contributie 2016
 •  Bestuursverkiezing 
  - Aftredend dhr G. Dijkstra (herkiesbaar)
 •  Rondvraag
 •  Sluiting